Het fundament van het Werkconcept Critical Skills

Essentieel Leren heeft een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele ontplooiing in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

Deze visie is afgeleid van:
 • Opvattingen over de mens en de menselijke ontwikkeling (leren)
 • Opvattingen over de samenleving
 • Opvattingen over de vormgeving van de school
  • De school is een leer- en leefgemeenschap
  • In de school is persoonlijke- en maatschappelijke zingeving van leren herkenbaar
  • De school draagt zorg voor een rijke leeromgeving
  • In de school als daarbuiten laten leerlingen zien wat ze geleerd hebben
  • De school volgt de ontwikkeling en legt verantwoording af

Uiteraard heeft de visie consequenties voor het organiseren van het leren in de school. Scholen werken echter niet met een vaststaand script maar zetten een of meer essenties in als richting gevers om het Essentieel Leren vorm te geven. Deze essenties worden vervolgens geconcretiseerd in de eigen schoolpraktijk door middel van het Werkconcept Critical Skills.
  1 - De school werkt met doelen voor alle leerlingen
  2 - De leraar is coach en instructeur en de leerlingen werken
  3 - Ook ouders zijn bij de hele school betrokken
  4 - Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
  5 - Je leert en werkt op basis van respect en vertrouwen
  6 - Leraren en leerlingen gebruiken allerlei bronnen voor leren en
        ontwikkeling
  7 - Je gebruikt je hersenen goed
  8 - Samenwerken voor een maatschappij op basis van democratie en
        gelijkwaardigheid.
  9 - Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt
  10- De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is
        meer